Privacy reglement

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Wij streven de Wet Bescherming Persoonsgegevens na waarin staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over deze wetgeving kunt u vinden op www.cbpweb.nl

Om er op toe te zien dat wij, Medisch Centrum Haren, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a) Patiëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
c) Doeleinden zijn:
– Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
– Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.
– Ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem, bijvoorbeeld RNH.
– Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, ergelijke gegevens

a) Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:
De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
– Verwerking geschiedt door de medewerkers van Medisch Centrum Haren voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
– Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakenijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

c) Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
– Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
– De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Medisch Centrum Haren heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;
d) Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Rechten van de patiënt

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (zie modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €4,50.
c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie modelbrief B).
d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (zie modelbrief C).
e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk; Graag schriftelijk wenden tot Medisch Centrum Haren.
g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Medisch Centrum Haren treedt in werking in 01-04-2014 en is gepubliceerd op de website.

 

Visite na opname in het ziekenhuis

Na een opname in het ziekenhuis voor een operatie of bij een ernstige ziekte, kan het zijn dat u als patiënt van de praktijk de huisarts voor een visite verwacht. Mocht u de huisarts graag willen zien of spreken of heeft u vragen na een ziekenhuisopname? Maak dan gerust een afspraak.

Telefonische bereikbaarheid

De telefoon is natuurlijk al tientallen jaren een belangrijk middel voor onze communicatie. Dit moet zo blijven. Persoonlijk contact, eenvoudig een vraag kunnen stellen en snel kunnen schakelen; allemaal zaken die van groot belang zijn voor u en ons team. Het is lang gebruikelijk geweest dat u ons in de ochtend belde voor het maken van een afspraak. Hier komen wij van terug. We geven onze telefoon en telefonische bereikbaarheid een flinke upgrade. Tijd voor telefonie anno 2022!

Uw zorg online

Vragen en/of klachten afhandelen door middel van een telefonisch- of e-mailconsult? Of de mogelijkheid uw eigen zorgdossier in te zien via een veilige verbinding vanaf uw eigen computer, tablet of smartphone? U kunt als patiënt bij Medisch Centrum Haren vanaf nu gebruik maken van onze digitale zorgomgeving. Het is een online portaal waarmee u op laagdrempelige wijze contact opneemt met ons team. Concreet betekent het dat u zelf inzage krijgt in uw zorgdossier, eenvoudig recepten kunt aanvragen, telefonisch of via het online portaal uw huisarts kunt raadplegen en vele andere zaken zelf kunt regelen. Wij zijn trots dat we deze nieuwe moderne van zorg kunnen leveren en hopen dat het voor veel van u voor een prettige en laagdrempelige afhandeling van uw zorgvraag zal leiden.

Gedragscode

Als patiënt van Medisch Centrum Haren mag u verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Om dat te kunnen doen, verwachten wij van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft. Onze medewerkers geven u medisch advies en zijn verplicht zich te houden aan de huidige regelgeving omtrent het leveren van zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat wij niet altijd volledig aan uw wensen als patiënt kunnen voldoen. Desondanks verwachten wij dat u onze medewerkers rustig en respectvol te woord staat en geen overlast veroorzaakt voor andere patiënten. Hetzij over de telefoon, tijdens huisbezoek of tijdens een consult in de praktijk.

Waarneming

Bij afwezigheid van de huisarts wordt er waargenomen door de andere huisartsen in Haren. Het gaat dan om spoedgevallen, alle andere zaken worden door de assistente afgehandeld. Indien de huisarts voor langere tijd afwezig is zal er een waarnemend huisarts in de praktijk te vinden zijn. Tijdens de avond- nacht- en weekenduren kan u voor spoed bellen met de Doktersdienst Groningen. Tel 0900 9229 

GPinfo.nl English information about healthcare in The Netherlands

At GPinfo.nl you can find reliable and up-to-date information about health topics and healthcare in the Netherlands. It is the English version of Thuisarts.nl, an independent website in Dutch for health information, developed and maintained by the Dutch College of GPs. The information is written in a comprehensible and understandable way, adapted for use by the general public. GPinfo.nl is intended for anyone seeking information about health, illness or Dutch healthcare Read more: www.gpinfo.nl

LSP Landelijk Schakelpunt

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling. En alleen als jij dat goed vindt. Regel daarom je toestemming. Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen - 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd. Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken. Meer informatie en het regelen van toestemming: https://www.volgjezorg.nl/toestemming

Links

Overzicht belangrijke links: Doktersdienst Groningen Heeft u buiten de openingstijden van Medisch Centrum Haren medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot de volgende dag? Dan kunt u terecht bij onze SPOEDDIENST: Doktersdienst Groningen. U kunt bellen met telefoonnummer 0900-9229 of contact openemen via: www.doktersdienstgroningen.nl BIJ TWIJFEL: kijk eerst op thuisarts.nl. Lees na of uw klacht of vraag alarmerend is.  Thuisarts.nl Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. www.thuisarts.nl LHV De Landelijke Huisartsen Vereniging geeft actuele nieuwsinformatie over huisartsgeneeskundige onderwerpen. www.lhv.nl Lareb Via het Lareb kunnen wij maar ook u een bijwerking van een geneesmiddel melden. www.lareb.nl

Visites

Dagelijks hebben we twee spreekuren: 's morgens van 8.00 tot 10.00 uur en 's middags van 13.30 tot 16.00 uur. Om een afspraak te maken voor één van de spreekuren kunt u bellen met de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur. In principe reserveren we tien minuten per consult. Heeft u meer tijd nodig? Geef dit dan aan bij de assistente bij het maken van de afspraak, zodat we hier rekening mee kunnen houden in de planning. Wij reserveren onder andere meer tijd voor u als er meerdere vragen te bespreken zijn of een kleine chirurgische ingreep zal worden verricht. Wanneer u belt voor een afspraak kan het zijn dat alle lijnen bezet zijn. Met name op maandagochtend is dat het geval. Wij beseffen ons dat dit voor u vervelend kan zijn en vragen u om enig geduld. Indien u belt voor een medisch spoedgeval, bel dan niet het algemene nummer maar de SPOEDLIJN 050 – 5342163. Deze lijn wordt vrij gehouden. Visites Een bezoek van de huisarts bij u aan huis is zeker mogelijk, maar niet een vanzelfsprekendheid. Een huisvisite is daarmee echt voorbehouden aan ALLEEN ernstig zieke patiënten. Mensen, die dus te ziek zijn om vervoerd te worden. In alle andere gevallen vragen wij de patiënt om naar de praktijk te komen. Dit is doorgaans een stuk effectiever, omdat hier alle benodigde faciliteiten (inclusief een toilet voor minder validen) bij de hand zijn. De assistente bepaalt samen met de huisarts of een visite in uw geval nodig is. Een visite kan tussen 08:00 en 10:00 uur 's ochtends worden aangevraagd. Helaas zijn de volgende praktijkvoorbeelden GEEN reden om een huisbezoek aan te vragen: "Ik heb als patient geen tijd om naar de praktijk te komen" "Ik ben ouder dan 80 jaar, en ben gewend dat de dokter bij mij langs komt" "Ik heb als patient geen vervoersmogelijkheden" "De praktijk is te ver gelegen" "De vervoerskosten naar de praktijk worden niet vergoed" "Ik heb (of mijn kind heeft) koorts en durf nu de straat niet meer over" "Ik betaal al jaren zorgverzekeringspremie, dus ik heb er recht op".

Vaccinaties

Griepprik De griepprik is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder en voor patiënten met een hart- long- of suikerziekte. Ook nierpatiënten en mensen met weinig afweer (bijvoorbeeld door ziekte of medische behandeling) komen in aanmerking voor een gratis prik.  HPV-vaccinatie De HPV-vaccinatie beschermt tegen baarmoederhalskanker en is bestemd voor 12-jarige meisjes. Zij krijgen hiervoor een oproep van het ministerie van VWS. Vergeet niet om de oproepkaart en het vaccinatiebewijs mee te nemen naar de inenting. Meer informatie over de HPV-vaccinatie is te vinden op www.rivm.nl.

Uitschrijfformulier

Gaat u verhuizen of heeft u liever een andere huisarts? Dat is geen probleem, u heeft tenslotte een vrije artsenkeuze! Graag vernemen wij per e-mail aan: assistente@medischcentrumharen.nl:
 – Naar welke huisarts u overgaat
 – Namen en geboortedata van de personen die moeten worden uitgeschreven
 – In het kort de reden van uw vertrek


Geen verwijzing achteraf

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen met een verwijzing van de huisarts worden de kosten van specialistenzorg vergoed. De huisarts heeft als taak om zorg te verlenen waar het kan en om naar een specialist te verwijzen als het moet. We hopen dat u dit begrijpt. 

Medische verklaring

Een geneeskundige verklaring is een verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In deze verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en zijn/haar gezondheidstoestand. De KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken. 

Bevolkingsonderzoek

Om de vijf jaar krijgt elke vrouw een uitnodigingsbrief om een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten maken. Zo kan de eventuele ontwikkeling van baarmoederhalskanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit uitstrijkje wordt bij MCH door de assistente verricht. Vergeet niet het meegezonden laboratoriumformulier mee te nemen. Zonder formulier is het namelijk niet mogelijk om een uitstrijkje te laten maken. 

Vergoeding & wegblijftarief

Vergoeding Wij krijgen vaak vragen over de aan u doorbrekende zorgkosten. Dit zijn de kosten die bij uw zorgverzekeraar door zorgaanbieders worden gedeclareerd. Deze kosten worden onder bepaalde omstandigheden volledig door uw zorgverzekeraar betaald vanaf het moment dat u uw eigen risico heeft betaald.
Ga naar de inhoud